Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) projektu Jarní ligy mládeže 2022, který pořádá HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., se sídlem Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 06030491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového potálu prodávajícího. Internetový ortál je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese jarniligamladeze.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Předmětem nákupu je platba startovného v projektu Jarní liga mládeže 2022.

2. REGISTRACE

2.1. Odesláním registračního formuláře potvrzujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme se všemi níže uvedenými podmínkami pro účast na projektu Jarní liga mládeže 2022, utkáních, či výběrových trénincích, které pořádá organizátor HC Oceláři Třinec mládež z.s. a zavazujeme se je respektovat a bereme na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.

2.2. Registrační formulář je závaznou přihláškou a všechny údaje v ní uvedené musí být pravdivé. Spolu s přihláškou musí být za hráče uhrazen nevratný poplatek za startovné ve výši 2900 Kč. Každý přihlášený musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka, platné úrazové pojištění. Hráči startují na akcích pořádaných HC Oceláři Třinec mládež z.s. na vlastní riziko. Potvrzení je nutné, avšak nemusíte jej předkládat ani posílat.

2.3. Rodiče jsou si plně vědomi odpovědnosti za přihlášeného hráče po celou dobu akce. Pořadatel výuky organizuje pouze utkání. HC Oceláři Třinec mládež z.s. nezajišťuje ani stravu, ani ubytování a je plně v kompetenci rodičů.

3. PLATEBNÍ METODY

3.1. Registrační poplatek ve výši 2900 Kč lze uhradit pouze bezhotovostně platební kartou.

3.2. Jinou platební metodu lze použit pouze po individuální domluvě s pořadatelem.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. STORNOPODMÍNKY

4.1. Kupující má právo registraci stornovat. Stornopoplatek činí, pokud není ujednáno jinak, 100 % zaplacené částky.

4.2. K úpravě stornopoplatku může dojít pouze jen na základě zřetele závažných příčin na straně kupujícího.

4.3. Pokud dojde ke zrušení Jarní ligy mládeže 2022 ze strany pořadatele (prodávajícího), kupující obdrží 100 % zaplacené částky zpět. Platební metodu vrácení registračního poplatku si obě strany zvolí po domluvě.

5. VYLOUČENÍ HRÁČE

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit hráče z dalšího průběhu projektu z důvodu hrubého kázeňského přestupku. V tom případě je pořadatel povinen o této skutečnosti ihned informovat rodiče (zákonné zástupce), pořadatel není povinen vracet žádnou zbývající finanční částku.

6. ZMĚNY PROGRAMU

HC Oceláři Třinec z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu akce provést změny v programu. A to zejména termíny a místa konání utkání. Platné termíny a místa utkání jsou k dispozici na stránkách jarniligamladeze.cz

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete zde.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jakub.mikulik@hcotrinec.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V Třinci dne 4. 11. 2021


Dejte šanci mládí!

Registrujte mladé hokejisty do Jarní ligy mládeže ještě dnes!

Registrace do ligy