Zasady i warunki

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki biznesowe (zwane dalej „warunkami biznesowymi”) projektu Wiosenna Liga Młodzieży 2021, organizowanego przez HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, zs, z siedzibą Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, numer ewidencyjny: 06030491, wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Dział L, Wstaw (zwany dalej „Sprzedającym”), zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”) regulują wzajemne prawa oraz zobowiązania stron umowy wynikające z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej między sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem pakietu internetowego sprzedawcy. Internet Oral jest obsługiwany przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym jarniligamladeze.cz (zwanej dalej „Witryną”), za pośrednictwem interfejsu Witryny.

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

1.6. Przedmiotem zakupu jest wniesienie opłaty startowej w projekcie Janrí Youth League 2021.

2. REJESTRACJA

2.1. Przesyłając formularz rejestracyjny potwierdzamy, że zapoznaliśmy się i wyrażamy zgodę na wszystkie poniższe warunki udziału w projekcie Wiosennej Ligi Juniorów 2021, meczach lub treningach selektywnych organizowanych przez organizatora HC Oceláři Třinec mládež z.s. a my zobowiązujemy się je szanować i uznajemy, że są one wiążące dla obu stron.

2.2. Formularz rejestracyjny jest wiążącą aplikacją i wszystkie podane informacje muszą być zgodne z prawdą. Bezzwrotna opłata startowa w wysokości 2900 CZK musi zostać uiszczona za zawodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym. Każda zarejestrowana osoba musi posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uczestnika, ważne ubezpieczenie wypadkowe. Zawodnicy startują na imprezach organizowanych przez HC Oceláři Třinec mládež z.s. na własne ryzyko. Potwierdzenie jest wymagane, ale nie musisz go przesyłać ani przesyłać.

2.3. Rodzice są w pełni świadomi odpowiedzialności za zarejestrowanego gracza przez cały czas trwania wydarzenia. Organizator organizuje tylko mecze. HC Oceláři Třinec mládež z.s. nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania i jest w pełni w gestii rodziców.

3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1. Opłatę rejestracyjną w wysokości 2900 CZK można uiścić wyłącznie bezgotówkową kartą płatniczą.

3.2. Z innej formy płatności można skorzystać tylko po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorem.

3.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności.

4. WARUNKI ANULOWANIA

4.1. Kupujący ma prawo anulować rejestrację. Opłata za anulowanie wynosi, o ile nie uzgodniono inaczej, 100% zapłaconej kwoty.

4.2. Opłata za anulowanie może zostać dostosowana tylko z ważnych powodów po stronie kupującego.

4.3. W przypadku odwołania Wiosennej Ligi Młodzieży 2021 przez organizatora (sprzedającego) kupujący otrzyma 100% zwróconej kwoty. Sposób uiszczenia zwrotu opłaty rejestracyjnej zostanie wybrany przez obie strony w drodze porozumienia.

5. WYKLUCZENIE GRACZA

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodników z dalszego przebiegu projektu z powodu rażącego przewinienia dyscyplinarnego. W takim przypadku organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pozostałej kwoty pieniężnej.

6. ZMIANY W PROGRAMIE

HC Oceláři Třinec z.s. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie w dowolnym momencie trwania imprezy. W szczególności daty i miejsca meczów. Aktualne daty i miejsca rozgrywek są dostępne na stronie internetowej jarniligamladeze.cz.

7. DANE OSOBOWE

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.2. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego jakub.mikulik@hcotrinec.cz. Sprzedawca prześle informację o załatwieniu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.3. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

8.4. European Consumer Center Czech Republic, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. Maj 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.5. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwe biuro ds. Zezwoleń handlowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.6. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

W Trzyńcu 22 grudnia 2020 r

Daj szansę młodzieży!

Zarejestruj swoich małych hokeistów na Wiosenną Ligę Młodzieży już dziś!

Rejestracja ligi